Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Trots! Op onze publicatie:
Dilemma's in het Onderwijs
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt

Begeleiding van fusietrajecten in het onderwijs

“Procesbegeleiding gericht op behoud van bevlogenheid” 

Primair Onderwijs; demografie, complexiteit en toekomstbestendigheid

In verschillende regio’s in Nederland speelt de demografische krimp, of beter gezegd: leerlingendaling, een steeds grotere rol. Dit speelt met name in het primair onderwijs. Echter, door de toenemende zichtbaarheid van de leerlingendaling in het primair onderwijs wordt ook voor steeds meer bestuurders en schoolleiders in het voortgezet onderwijs duidelijk dat er noodzakelijke aanpassingen in het onderwijsaanbod moeten plaatsvinden om ook in de toekomst binnen de bekostiging van OCW een kwalitatief hoogstaand aanbod te kunnen blijven garanderen.

De overheid heeft een aantal maatregelen en aanpassingen in de wet- en regelgeving doorgevoerd waarmee voor besturen meer mogelijkheden ontstaan om het krimpprobleem in de regio samen aan te pakken. Enkele voorbeelden hiervan zijn: verruiming van de fusietoets, verruiming van de zogenaamde 50%-regel voor samenwerking en verruiming van de mogelijkheden om te fuseren tot samenwerkingsschool. 

De effecten van de demografische krimp raken ook andere aandachtsgebieden binnen het primair onderwijs. De meest in het oog springende is de huisvesting. Veel scholen kampen met verouderde scholen die aan vervanging c.q. verbetering toe zijn (natuurlijk hebben de gemeentelijke overheden hierbij een belangrijke rol). Deze huisvestingsproblematiek, gecombineerd met de demografische ontwikkelingen, stellen menig bestuur en directieteam voor verschillende strategische uitdagingen. En dat in een krachtenveld dat ook nog beïnvloed wordt door de lokale concurrentie van andere scholen.


Ons aanbod
Steeds meer scholen bundelen de krachten om ook in de toekomst de onderwijskwaliteit te kunnen blijven garanderen. Wanneer twee of meerdere scholen samengaan, is dat een ingrijpend proces. Behalve met de formaliteiten krijgt u bij een scholenfusie ook te maken met gevoeligheden en emoties. Dit vraagt om de juiste aanpak en goede communicatie. Er moet veel werk verzet worden. Belangrijk is dat een fusie in het onderwijs op basis van gelijkwaardigheid plaatsvindt. Het gaat hierbij om erkenning en waarborging van verworvenheden van de betrokken scholen. 
 
Ook op bestuursniveau ontstaat vaak de behoefte aan een onafhankelijke derde. Immers, een fusietraject is in de meeste gevallen een langlopend proces met hoge administratieve lasten. Bovendien is het voor de betrokkenen (personeel, ouders/ leerlingen en bestuurders) vaak een emotionele aangelegenheid. 
 
Vaak hebben ook de fusiepartners dan behoefte aan een onafhankelijke derde. Iemand die weet hoe het werkt in het onderwijs en de fusiepartners helpt om te komen tot een duurzame en toekomstgerichte oplossing. Een onafhankelijk procesbegeleider van sSprong neemt u veel werk uit handen.
 
Onderwijsfusie in vier fases
Hoewel elke fusie in het onderwijs anders verloopt, doorlopen scholen vaak vier fases. 

1 | Initiatiefase
In de initiatieffase ‘snuffelen’ de scholen nog aan elkaar. De besturen of directieleden voeren verkennende gesprekken en er wordt gezocht naar overeenkomsten en verschillen. 

2 | Planfase
In de wordt alles, wat nodig is om te weten of af te spreken voordat u een beslissing over de fusie kunt nemen, uitgezocht. Ook worden alle stakeholders (teams, ouders, belangengroepen, MR enzovoort) meegenomen om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. Aan het eind van deze fase is het plan voor de nieuwe fusieschool op alle onderdelen uitgewerkt en volgt een besluit. 

3 | Uitvoeringsfase
In de uitvoeringsfase wordt de juridische fusie een feit. De scholen gaan samen verder. 

4 | Evaluatie
Regelmatig evalueren aan de hand van vooraf afgesproken evaluatiecriteria is essentieel om zo nodig bij te sturen. 
 
In alle vier de fases van een fusie in het onderwijs bepaalt u welke begeleiding u van ons nodig heeft.

Waarom procesbegeleiding inzetten?
Een onafhankelijk procesbegeleider van sSprong:
  • ​biedt begeleiding op maat bij een fusie in het onderwijs;
  • combineert de zakelijke kennis van fusies met veel gevoel voor de emoties in uw school;
  • kent het onderwijs van binnenuit;
  • helpt u te kiezen voor de meest optimale oplossing;
  • ondersteunt ook bij complexe onderwijsfusies;
  • kent de weg als het gaat om juridische, administratieve en fusietechnische zaken en zoekt naar antwoorden op alle vragen;
  • zorgt dat de verworvenheden van alle fusiepartners worden meegenomen in de nieuwe organisatie;
  • helpt u goed te communiceren met uw team, ouders en alle andere stakeholders.

Praktische informatie
Prijs:  Op aanvraag*

*Mogelijk kunnen wij deze training BTW-vrij voor u uitvoeren.

 

> Download brochure

Partners
Training & Coaching Den Bosch Training & Coaching Waalwijk Training & Coaching Noord-Brabant Training & Coaching Tilburg