Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Trots! Op onze publicatie:
Dilemma's in het Onderwijs
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs

“Van reactief naar creatief” 

In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook het onderwijs, de versterkte behoefte aan professionele ruimte alsmede de toenemende complexiteit, maken het noodzakelijk dat het Persoonlijk Leiderschap binnen scholen hier effectief op aansluit. Een school is immers veel meer dan een school alleen. In een tijd waar het schoolaanbod groter is dan de vraag, ouders veeleisender en kinderen sneller zelfstandig worden, is het van belang dat uw school snel mee kan veranderen met haar omgeving. Van reactief naar creatief.
 
In deze leergang maakt u kennis met dé manier om verandering te (bege)leiden: het scheppen van een context waarin initiatief van leraren en leerlingen tot bloei komt. Het programma ‘Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs’ draait om het mogelijk maken van zelfsturing, ruimte maken voor vakmanschap en het versterken van de bevlogenheid. 

 
Doelgroep
Wij verzorgen dit maatwerktraject voor: 
 • Aankomende/startende leidinggevenden
  Net gestart of binnenkort startend als leidinggevende en behoefte aan een praktijkgerichte versterking van vaardigheden en inzichten in Persoonlijk Leiderschap.
 • Ervaren leidinggevenden
  Reeds enige tijd leidinggevende en behoefte aan inzichten en vaardigheden die hem of haar in staat stellen effectief en succesvol met veranderingen of de veranderde situatie om te gaan.  

Doelstellingen
 • Deelnemers weten welke rationele en emotionele aspecten een rol spelen bij Persoonlijk Leiderschap.
 • Deelnemers verwerven inzichten en vaardigheden inzake diverse leiderschapsstijlen gericht op de versterking van de eigen leiderschapsstijl.
 • Deelnemers hebben de kennis en het inzicht in de werking van verschillende verander strategieën en de wijze waarop zij daar invulling aan kunnen geven.
 • Deelnemers leren hoe zij vanuit een bij de school passende veranderstroming een veranderstrategie succesvol vorm kunnen geven en realiseren.
 • Het programma is ‘op maat’ en sluit aan op uw persoonlijke leer- en groeispiraal. 

Inhoud
Het programma is modulair van opzet. Deelnemers kunnen de gehele leergang doorlopen (4 modules) of delen ervan. Voorafgaand aan de leergang zal een intake en talentmeting plaatsvinden. De uitkomsten, en de persoonlijke wensen, zijn leidend voor de keuze voor welk traject gevolgd wordt. Elke deelnemer zal gedurende de leergang ondersteund worden door een coach. De coach stimuleert het leerproces en de praktijktoepassing en is in staat persoonlijke aandachtspunten te behandelen. De leergang sluit af met een resultaatgericht praktijkplan.
 
Intake & meting
Voorafgaand aan de leergang zal een intake en talentmeting plaatsvinden. Op basis van de uitkomsten zal in overleg met de deelnemer bepaald worden of gekozen wordt voor de gehele (4 modules) of gedeeltelijke (2 modules) leergang.
 
Talentmeting
De deelnemer vult een vragenlijst in waarin hij of zij aangeeft hoe men aankijkt tegen de eigen talenten en competenties. Dit zelf opgestelde persoonlijke profiel wordt tijdens de intake besproken.
 
Intake
In een persoonlijk gesprek met de (centrale) trainer worden de persoonlijke ontwikkeldoelen, mede op basis van de talentmeting, vastgesteld. Tevens wordt toegelicht hoe de leergang in de praktijk, zowel didactisch als organisatorisch, vorm krijgt. 
 
 
Training (4 modules)

Module 1 | Leidinggeven aan jezelf en aan professionals (2 dagdelen)
 • Visie op authentiek leiderschap
 • Waardegedreven leiderschap
 • Wat zijn mijn gedrags-  en communicatievoorkeuren
 • Persoonlijke balans in leiderschap in mijn rollen als leider, manager en coach
 • Energiegevers en –verslinders 
 
Module 2 | Leidinggeven aan de ander – de invloed van de leider (2 dagdelen)
 • Persoonlijk Leiderschap en het vervullen van psychologische behoeften
 • Energiebronnen faciliteren
 • Voorbeeldgedrag en de beleving van de ontvanger
 • Gespreid leiderschap en talentontwikkeling  

Module 3 | Effectief Persoonlijk Leiderschap, toepassing in de praktijk (2 dagdelen)
 • De vertaling van Persoonlijk Leiderschap naar uw school; van reactief naar creatief
 • Verbinden, inspireren, veranderen
 • Dienen en faciliteren vanuit organisatiewaarden
 • Randvoorwaarden effectief Persoonlijk Leiderschap voor uw school

Module 4 | Leidinggeven aan ontwikkeling & verandering (2 dagdelen)
 • Inspireren vanuit passie en prestatie
 • Doorbreken van patronen en belemmeringen
 • Veranderingen doorvoeren en borgen
 • Job- en teamcrafting
 • Cyclisch actieplan voor duurzaam effect

Coaching
Gedurende de leergang zal een persoonlijke coach elke individuele deelnemer begeleiden. De coaching zal, in combinatie met de klassikale modules, resulteren in een daadwerkelijke leer-   en groeispiraal.
 
De coaching stelt de deelnemer in staat geconcentreerd te werken aan haar/zijn eigen persoonlijke aandachtspunten. In een volledige leergang van 4 modules is voorzien in 4 coaching sessies (in totaal 5 uren). In een deeltraject van 2 modules is voorzien in 2 coaching sessies. De klassikale momenten (4 modules van 8 uren) zijn gericht op verdere verdieping, de onderlinge verbinding, uitwisseling van ervaringen en kennis alsmede feedback.
 
Intervisie en e-learning 
Gedurende de leergang wordt – op basis van de bevindingen en behoeften – gekozen worden voor passende inzet van additionele instrumenten. Dit kan voor de gehele deelnemersgroep ingezet worden of voor individuele deelnemers.
 
Intervisie
Aanvullend op de klassikale momenten en coaching ontstaat in de praktijk de behoefte naar themagerichte intervisiesessies. Deze worden (deels) door sSprong georganiseerd en gefaciliteerd. In een volledige leergang van 4 modules is voorzien in 2 begeleide sessies van 4 uren. In een deeltraject is voorzien in 1 begeleide sessie.
 
E-learning
De deelnemer heeft toegang tot een e-learning omgeving van ruim 60 leerreizen. Hiermee kan de deelnemer bepaalde aandachtsgebieden die in onderhavige programma al dan niet zijn opgenomen, versterken en verdiepen.

Aanpak
Uw werkpraktijk staat centraal! Vanuit dit vertrekpunt zullen we de leiderschapsinzichten en -vaardigheden behandelen die gekoppeld zijn aan uw missie, visie en de toekomstplannen. Onze aanpak is interactief, dynamisch en geeft ruimte aan een persoonlijke en individuele benadering. Vooraf spreken we de gewenste doelstellingen en resultaatgebieden af. Deze zijn leidend voor de daadwerkelijke invulling en aanpak. Het programma ‘Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs’ is altijd maatwerk, en daarmee de beste garantie voor succes!
 
Onderstaand een schematische weergave van het volledige traject:
 
Onderstaand een schematische weergave van het deeltraject:

Het is aan te bevelen om de gehele leergang (4 modules) te volgen, echter het is voor te stellen dat er reeds eerder opleidingen gevolgd zijn die de inhoud van de modules 1 en 2 overlappen en daarom te kiezen voor een deeltraject (2 modules).  Individuele coaching, intervisie en e-learning is onderdeel van zowel een geheel als een deeltraject.
 
Praktische informatie
Uitvoering:         Op locatie van de (onderwijs)organisatie
Studiebelasting:                  78 uren; waarvan 48 contacturen en 30 voorbereidingsuren (volledige leergang) 
Groepsgrootte:                  Minimaal 6, maximaal 12 deelnemers
Prijs:                  Volledige leergang: € 1.950,--*
Deeltraject: € 975,--*

*Mogelijk kunnen wij deze training BTW-vrij voor u uitvoeren.

 

> Download brochure

Partners
Training & Coaching Den Bosch Training & Coaching Waalwijk Training & Coaching Noord-Brabant Training & Coaching Tilburg