Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Amplitie als antwoord op verzuim

Het versterken, vergroten en verbeteren van het menselijk kapitaal als voorwaarde voor organisatiesucces.

In deze tijd van snel veranderende werkomstandigheden, onduidelijkheden, onzekerheden en met toenemende druk op de onderwijsprofessionals is het zélf in regie blijven in het werk van groot belang voor het behoud van (werk)energie en werkplezier. Dit persoonlijke belang gecombineerd met het versterken van de ‘duurzame inzetbaarheid’ van eenieder vraagt om een bredere aanpak vanuit de positieve organisatiepsychologie. Met bevlogenheid (werkgerelateerd geluk) als basis, is de tijd rijp voor een brede, praktische toepassing in het werk; amplitie.

Wat is amplitie? 
Amplitie is het versterken van het welbevinden en het functioneren van medewerkers. Het woord is afkomstig uit het Latijn (‘amplio’) en betekent versterken, vergroten en vermeerderen. Amplitie is niet gericht op het behandelen (curatie) of voorkomen (preventie) van de negatieve gevolgen van werkstress, maar juist op interventies die daaraan voorafgaan. Het is juist gericht op het bevorderen van positieve energie bij werknemers, zoals bevlogenheid, welbevinden en gezondheid. De reikwijdte van interventies die zijn gericht op amplitie is groter dan die van curatieve of secundair preventieve interventies, omdat deze zich in principe uitstrekt over alle medewerkers. Immers, in potentie kunnen zij allen baat hebben bij een dergelijke positieve, op verbetering gerichte benadering.

Wat zijn de effecten van een bredere aanpak? 
Met het bevorderen van de gezondheid en het welbevinden van alle werknemers (amplitie) is een strategisch organisatiebelang gediend. Gezonde, bevlogen werknemers zullen immers beter presteren. Dit in tegenstelling tot het traditionele beleid, waarbij het vooral gaat om het ‘slechts’ klachtenvrij houden van de werknemers door middel van curatie en preventie. Daar waar in het traditionele beleid wordt gesproken over kosten voor arbozorg, gaat het om investeringen in werknemers. Immers, bevlogenheid bevorderende interventies dienen niet als een kostenpost te worden gezien, maar als investering in de psychologische stabiliteit en kwaliteit van het personeel, die zich op termijn weer terugbetaalt in meer werkplezier, minder ziekteverzuim en verloop, minder conflicten en betere werkprestaties. 


Het amplitiemodel:


Gezondheid (lichamelijk en geestelijk), Talentmanagement (competenties uit kennis, ervaring en vaardigheden), Bevlogenheid (normen/waarden, houding en motivatie), Werkinrichting (arbeidsomstandigheden, inhoud en eisen en management en leiderschap). 
 
Conclusie
Het tijdperk van curatie en preventie wordt aangevuld door amplitie. Werkgerelateerde interventies zouden niet langer uitsluitend gericht moeten zijn op het behandelen en voorkomen van problemen, stoornissen en aandoeningen, maar ook op het vergroten van het psychisch welbevinden. Want in het geval van werknemers die zonder problemen functioneren, kan het zo zijn dat het potentieel (nog) niet optimaal wordt benut. 
 
Werken aan amplitie
sSprong heeft een aanpak ontwikkeld gericht op amplitie. Wij baseren ons hierbij op de wetenschappelijk onderbouwde uitgangspunten vanuit het gedachtengoed van de positieve psychologie. Een planmatige aanpak die resulteert in aantoonbare resultaten.
 
Inzetten op amplitie is een ‘on going process’ en dat vraagt een constante inzet van interventies om samenwerking, welzijn en verzuim te beïnvloeden. Amplitie betekent dat de onderwijsorganisatie aandacht heeft voor wat wenselijk is binnen de organisatie: verbindende samenwerkingen, een hoog gevoel van welzijn en een laag verzuim. 
 
Om dit te bereiken heeft sSprong een stappenplan ontwikkeld waarbij we inzetten op het beïnvloeden van het werkklimaat, overdragen van kennis op gebied van welzijnsbevordering en het eigenaarschap van iedere medewerker.
 
Wilt u meer weten over amplitie en onze aanpak? Neem dan contact met ons op of plan direct een (online) afspraak in.

Meer informatie

Meer informatie of heeft u vragen? Vul onderstaand formulier in. U ontvangt onze reactie binnen 2 werkdagen.
Naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Opmerking:

Partners