Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
 
Artikel 1 | Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en voorstellen afkomstig van sSprong B.V. (hierna te noemen ‘sSprong’), alsmede op alle overeenkomsten tussen sSprong en opdrachtgevers betreffende het verzorgen van bedrijfsinterne projecten en/of deelname aan deze projecten, dan wel advisering in de ruimste zin van het  woord, hierna te noemen ‘opdracht’. 
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door sSprong. 
 3. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door sSprong schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 2 | Totstandkoming van de opdracht
De overeenkomst tussen sSprong en de opdrachtgever komt tot stand door (1) ondertekening van het samenwerkingsvoorstel door de opdrachtgever, (2) door ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever of (3) door de schriftelijke bevestiging door sSprong van de telefonische aanmelding of opdracht van opdrachtgever.  
 
Artikel 3 | Annulering van de opdracht door de opdrachtgever
De opdrachtgever heeft het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Annulering door de opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden. 
Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden. 
Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van het offertebedrag te worden vergoed. 
De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht een aanvang zou nemen. 
 
Artikel 4 | Prijzen
Alle aanbiedingen van sSprong zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
 
Artikel 5 | Betaling
 1. sSprong brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen een termijn van 14 dagen, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door sSprong. 
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is sSprong steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is sSprong gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten. 
 3. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan sSprong alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.  
 4. Ingeval er sprake is van restitutie, hanteert sSprong een terugbetalingstermijn van 14 dagen.  

Artikel 6 | Opschorting en ontbinding
sSprong heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een project te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 5. 

Artikel 7 | Overmacht 
 1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer tot uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat voor zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever. Indien lid 2 van dit artikel van toepassing is gaat de bevoegdheid (aan de zijde van de opdrachtgever) tot ontbinding ingevolge de twee voorafgaande zinnen niet verder dan gedeeltelijke ontbinding ten aanzien van de werkzaamheden die (nog) niet zijn verricht.  
 2. Overmacht in de zin van dit artikel duidt op omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan de opdrachtnemer. Hieronder zijn onder andere begrepen gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen handelend namens of vanwege de opdrachtnemer, brand, storingen aan en verlies van niet vervangbare apparatuur of hulpmiddelen.  
 
Artikel 8 | Geheimhouding
sSprong verbindt zich tegenover Opdrachtgever tot geheimhouding van alle bedrijfsinformatie die sSprong tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst mocht verkrijgen of heeft verkregen en zal dit opleggen aan door haar ingeschakelde derden. 
 
Artikel 9 | Auteursrecht
 1. Het auteursrecht op de door sSprong uitgegeven publicaties en projectmateriaal berust bij sSprong, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van sSprong zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. 
 2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van sSprong berust eveneens uitsluitend bij sSprong, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

Artikel 10 | Aansprakelijkheid
 1. sSprong spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. 
 2. sSprong aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. 
 3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 10.000. 
 4. sSprong zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van: 
  1. enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. 
  2. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie. 
 5. sSprong is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. 
 6. sSprong zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken. 

Artikel 11 | Toepasselijk recht en vindplaats
Op iedere overeenkomst tussen sSprong en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De Algemene Leveringsvoorwaarden van sSprong zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder registratienummer 7/2015. 


Klachtenprocedure

Meer informatie

Meer informatie of heeft u vragen? Vul onderstaand formulier in. U ontvangt onze reactie binnen 2 werkdagen.
Naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Opmerking:

Partners