Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Job crafting als antwoord op werkdruk

"Onder begeleiding werken aan je eigen bevlogenheid!"
 
Werkdruk is een veel besproken thema en voor veel professionals is de werkdrukbeleving hoog. Een van de belangrijkste redenen daarvoor is de ervaren beperkte mogelijkheid om de eigen werkzaamheden binnen de functie te kunnen plannen en vormgeven. sSprong heeft met haar coachingsaanpak ‘Job crafting als antwoord op werkdruk’ een aanpak ontwikkeld die de individuele professional in staat stelt beter om te gaan met de werkdruk. Deze  coachingsaanpak heeft als doel medewerkers te stimuleren om zelfgeïnitieerde aanpassingen in het werk aan te brengen om de baan te laten aansluiten op de eigen sterktes, voorkeuren, drijfveren en passies. De medewerker gaat hier onder begeleiding van een coach zelf mee aan de slag. Een proactief doel in de toekomst wordt nagestreefd. De werkgever faciliteert tijd en ruimte en wordt door de coach en medewerker geïnformeerd over de aanpassingen en daaruit volgende resultaten.

 • Aanpak
  De coaching omvat vijf gesprekken van in totaal 7,5 uur in een tijdsbestek van ongeveer 3 maanden/12 weken. De coaching vindt plaats op een vooraf afgesproken locatie. De psychologische drijfveren staan centraal en de medewerker heeft zelf de regie in de job crafting coaching. Schematisch ziet het tijdpad er als volgt uit:
   
   
  Elke medewerker heeft een andere persoonlijkheid, achtergrond en competentieniveau. Door een ‘op maat’ gemaakt coachingstraject te doorlopen wordt recht gedaan aan het specifieke ontwikkelingsniveau van elke medewerker en wordt door persoonlijke aandacht en persoonlijke afstemming een groter rendement gerealiseerd. Deze aanpak staat centraal in de coachingsaanpak van sSprong.
 • Inhoud
  Sessie 1 | Intake en doelstellend coachingsgesprek
  Tijdens dit gesprek maakt u kennis met uw coach en wordt het coachtraject afgestemd op uw vraag, ontwikkeling en specifieke werkcontext. In overleg kiest de coach voor een passende mix van face-to-face coaching en bijvoorbeeld telefonische of online coaching. In het traject ligt de focus op ambitie en talent. De doelen die u stelt zijn gericht op de korte termijn, zijn haalbaar en worden aangewakkerd door de begeleiding van de coach. Met andere woorden: u bepaalt samen met uw coach de kaders van uw coachingstraject.

  Sessie 2 | Coachingsgesprek gericht op analyse van de bestaande situatie en formuleren actieplan
  In dit gesprek gaat u aan de slag met uw coach om inzicht te krijgen:
  • In de huidige taken en tijdbesteding
  • Uw persoonlijke sterktes, drijfveren en belemmeringen
  • De ‘fit’ tussen taken, sterktes en drijfveren
   
  In samenspraak met de coach formuleert u een plan voor betekenisvolle aanpassingen in uw werk om de persoon-baan fit te optimaliseren. De coach ondersteunt u in de doelen die u heeft gesteld en stimuleert u om een krachtige keuze te maken voor uw ambities.
   
  > U maakt een persoonlijk actieplan waarmee u de komende drie weken aan de slag gaat.
   
  Sessie 3 | Coachingsgesprek gericht op de eerste praktijkervaring
  U heeft een vertrouwensband met uw coach waardoor u de eerste geslaagde acties en ervaren obstakels in vertrouwen kunt bespreken. Wat is er aan de hand, waarom lukt het niet, wat zijn uw prioriteiten, waar gaat het goed? Dit gesprek is mede bedoeld om uw persoonlijke acties aan te scherpen en de basis te verstevigen om de zelfgeïnitieerde baanaanpassingen verder door te voeren.
   
  > U scherpt uw persoonlijk actieplan aan waarmee u de komende drie weken aan de slag gaat.
   
  Sessie 4 | Coachingsgesprek – aanscherpen/bijstellen persoonlijk actieplan
  U bespreekt met uw coach uw resultaten en bediscussieert de geslaagde acties en ervaren obstakels zodat de effectiviteit van uw job crafting acties worden verhoogd.
   
  > U scherpt uw persoonlijk actieplan aan c.q. formuleert nieuwe acties om de job crafting in de praktijk verder vorm te geven en gaat hiermee de komende vier weken aan de slag om uw doelen te verwezenlijken.
   
  Sessie 5 | Afrondend coachingsgesprek
  Samen met uw leidinggevende en coach maakt u de balans op ten aanzien van de mate waarin de zelfgeïnitieerde baanaanpassingen in de afgelopen weken succesvol zijn doorlopen. De effecten van de aanpassingen op uw bevlogenheid, inzet en prestatie worden besproken. Dit gesprek stelt u ook in de gelegenheid om expliciet te maken tegen welke organisatorische of persoonlijke grenzen u nog aanloopt. Verder vindt een aanzet tot borging van de veranderingen in de toekomst plaats. 
 • Resultaat
  De praktijk wijst uit dat deze job crafting coachingsaanpak daadwerkelijk bijdraagt aan het behouden van de inzet en bevlogenheid van medewerkers. De psychologische drijfveren staan centraal en de medewerkers hebben oprecht de overtuiging dat zij zelf de regie hierin hebben.
   
  Wat coaching oplevert, hangt af van de persoonlijke vraag en wensen. Hierbij kunt u denken aan:
  • Meer plezier en succes uit je werk halen
  • Richting geven aan je werk en persoonlijke ontwikkeling
  • Ambities met meer energie waarmaken
  • Talenten optimaal inzetten
  • Denk- en gedragspatronen die je belemmeren doorbreken
  • Succesvol samenwerken
  • ‚ÄčBetekenisvol en productief aan het werk kunnen en willen zijn
 • Praktische informatie
  Duur:           1,5 uur per gesprek, vijf sessies (inclusief intake en evaluatie) in een tijdsbestek van drie maanden
  Uitvoering:           Op een nader te bepalen locatie
  1 – 1 deelnemer
  Niveau:           Hbo-niveau
  Prijs:           € 2.000,- per deelnemer, zijnde € 400,- per sessie (exclusief BTW*)

  Overig: 
  • De begeleidingstrajecten zijn voor iedereen toegankelijk; dat wil zeggen dat er geen specifieke opleidingseisen worden gesteld. 
  • Waar gesproken wordt van een dagdeel betekent dit 3 tot 3,5 uur begeleiding incl. pauzes. Waar gesproken wordt over een dag of twee aaneengesloten dagdelen betekent dit 6 tot 7 uren begeleiding incl. pauzes. Er is geen zelfstudie vereist en lesmaterialen zijn inbegrepen, tenzij anders vermeld. 
  • Ingeval er sprake is van restitutie, hanteert sSprong een terugbetalingstermijn van 14 dagen. 

  *Mogelijk kunnen wij deze training BTW-vrij voor u uitvoeren.
Partners