Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Loopbaanontwikkeling

"Onder begeleiding werken aan uw toekomst!"
 

sSprong is specialist in het coachen van mensen op het werk. Professionele en persoonlijke groei staat hierbij voorop. Coaching maakt de professional zelfbewuster, authentieker en meer autonoom.  
 
Dit coachingstraject stelt de professional in staat om onder begeleiding van een coach zelf aan de slag te gaan met het in kaart brengen van de eigen sterktes, voorkeuren, drijfveren en passies. De volgende onderdelen komen hierbij aan de orde:
 • Schoolcultuur versus behoeften van de professional; wat geeft werkplezier?
 • Functieprofiel versus competenties en talenten; wat zijn de ambities?
 • De eisen die het werk stelt versus beperkingen; wat geeft energie, wat kost energie?
 • Welke stappen zijn nodig om (weer) bevlogen aan het werk te gaan? 
   
sSprong heeft een coachingsaanpak ontwikkeld vanuit het wetenschappelijk kader van bevlogenheid (Erasmus Universiteit) die de individuele professional in staat stelt (beter) keuzes te maken. Deze aanpak heeft als doel de professional te stimuleren om door middel van zelfreflectie verantwoordelijkheid te nemen voor eventuele aanpassingen in het werk c.q. de baan te laten aansluiten op de eigen sterktes, voorkeuren, drijfveren en passies.
 
De werkgever faciliteert tijd en ruimte en wordt door de coach en professional geïnformeerd over de aanpassingen en daaruit volgende resultaten. De loopbaanambities worden gedeeld en/of de gewenste aanpassingen en daaruit volgende resultaten worden besproken.

 • Aanpak
  Het coachingstraject omvat vijf persoonlijke gesprekken met de coach van in totaal 7,5 uur in een tijdsbestek van ongeveer 3 maanden/12 weken. Tussen de sessies is er minimaal één telefonisch contactmoment tussen coach en professionals om voortgang af te stemmen. De coaching vindt plaats op een vooraf afgesproken locatie. De psychologische drijfveren staan centraal en de professional heeft zelf de regie in coaching. Schematisch ziet het tijdpad er als volgt uit:
   
  Elke professional heeft een andere persoonlijkheid, achtergrond en competentieniveau. Door een ‘op maat’ gemaakt coachingstraject te doorlopen wordt recht gedaan aan het specifieke ontwikkelingsniveau van elke professional en wordt door persoonlijke aandacht en persoonlijke afstemming een groter rendement gerealiseerd. Centraal staan zelfreflectie, bewustwording en het nemen van verantwoordelijkheid. Deze aanpak staat centraal in de coachingsaanpak van sSprong. Bij de zelfanalyse worden (gevalideerde) digitale vragenlijsten ingezet.
   
  sSprong werkt met professionele en ervaren coaches met achtergrond en ervaring in het onderwijs die ervoor zorgen dat de professional zich beter kan ontwikkelen. De opgedane inzichten kunnen leiden tot een nieuwe aanpak en/of het nemen van belangrijke beslissingen. 
 • Inhoud
  Sessie 1 | Intake en doelstellend coachingsgesprek
  Tijdens dit gesprek maakt u kennis met uw coach en wordt het coachtraject afgestemd op uw ontwikkeling en specifieke werkcontext. In overleg kiest de coach voor een passende mix van van face-to-face coaching en bijvoorbeeld telefonische of online coaching. In het traject ligt de focus op ambitie en talent. De doelen die u stelt zijn gericht op de korte termijn, zijn haalbaar en worden aangewakkerd door de begeleiding van de coach. Met andere woorden: u bepaalt samen met uw coach de kaders van uw coachingstraject.
   
  Voorbeelden van vragen:
  • Ik ben inmiddels de 50 gepasseerd en toe aan een evaluatie van de door mij gemaakte (beroeps)keuze.
  • Ik wil een antwoord hebben op de vraag: ‘Wat wil ik nu echt en wat kan ik nu echt?’.
  • Ik wil mij flexibeler opstellen, hoe geef ik hier handen en voeten aan?
  • Ik vind dat mijn ontwikkeling niet meer aansluit bij mijn werk. Is de baan nog de baan die ik wil?

  Sessie 2 | Coachingsgesprek gericht op analyse van de bestaande situatie en formuleren actieplan
  In dit gesprek gaat u aan de slag met uw coach om inzicht te krijgen in:
  • De huidige taken en tijdbesteding.
  • Uw persoonlijke sterktes, drijfveren en belemmeringen.
  • De ‘fit’ tussen taken, sterktes en drijfveren.
   
  In samenspraak met de coach maakt u een zelfanalyse (mede) aan de hand van digitale vragenlijsten en formuleert u een plan voor betekenisvolle aanpassingen in uw werk om de persoon-baan fit te optimaliseren. De coach ondersteunt u in de doelen die u heeft gesteld en stimuleert u om een krachtige keuze te maken voor uw ambities.
   
  U maakt een persoonlijk actieplan waarmee u de komende weken aan de slag gaat.
   
  Sessie 3 en 4 | Coachingsgesprek gericht op aanscherpen/bijstellen persoonlijk actieplan
  U heeft een vertrouwensband met uw coach waardoor u de geslaagde acties en ervaren obstakels in vertrouwen kunt bespreken. U bespreekt met uw coach uw resultaten en bediscussieert de geslaagde acties/bevindingen en ervaren obstakels zodat de effectiviteit van uw acties wordt verhoogd.
   
  U scherpt uw persoonlijk actieplan aan c.q. formuleert nieuwe acties in de praktijk verder vorm te geven en gaat hiermee in de tussenliggende weken aan de slag om uw doelen te verwezenlijken
   
  Sessie 5 | Afrondend coachingsgesprek
  Samen met uw leidinggevende en coach maakt u de balans op ten aanzien van de mate waarin de zelfgeïnitieerde onderzoekingen in de afgelopen weken succesvol zijn doorlopen. De inzichten en conclusies van het coachingstraject ten aanzien van uw loopbaanambities worden besproken. Indien u aanpassingen heeft geïnitieerd in uw werk, dan worden de effecten van de op uw bevlogenheid, inzet en prestatie besproken.
   
  Dit gesprek stelt u ook in de gelegenheid om expliciet te maken tegen welke organisatorische of persoonlijke grenzen u nog aanloopt. Verder vindt een aanzet tot borging van de veranderingen in de toekomst plaats. 
 • Resultaat
  De praktijk wijst uit dat deze coachingsaanpak daadwerkelijk bijdraagt aan het effectiever functioneren, het behouden van de inzet en bevlogenheid van professionals en een betere fit tussen competenties en de (nieuwe) functie. De psychologische drijfveren staan centraal en de professional heeft oprecht de overtuiging dat zij/hij zelf de regie hierin heeft.
   
  Bij wat het coachingstraject oplevert, kunt u denken aan:
  • Meer plezier en succes uit uw werk halen
  • Richting geven aan uw werk en persoonlijke ontwikkeling
  • Ambities met meer energie waarmaken
  • Talenten optimaal inzetten
  • Denk- en gedragspatronen die u belemmeren doorbreken
  • Succesvol samenwerken
  • Betekenisvol en productief aan het werk kunnen en willen zijn 

  Mogelijke individuele vervolgtrajecten vanuit het coachingstraject zijn:
  • Job crafting – begeleiding bij het doorvoeren van verandering in de huidige baan
  • Loopbaanadvies – begeleiding bij de uitvoering van de nieuwe loopbaanambities 
  • ​Sollicitatiecoaching – begeleiding bij het vinden van een andere baan
  • ​Competentieontwikkeling – begeleiding bij het ontwikkelen van competenties
 • Praktische informatie
  Duur:           1,5 uur per gesprek, vijf sessies (inclusief intake en evaluatie) in een tijdsbestek van drie maanden
  Uitvoering:           Op een nader te bepalen locatie
  1 – 1 deelnemer
  Niveau:           Hbo-niveau
  Prijs:           € 2.150,- per deelnemer (exclusief BTW*)

  Overig: 
  • De begeleidingstrajecten zijn voor iedereen toegankelijk; dat wil zeggen dat er geen specifieke opleidingseisen worden gesteld. 
  • Waar gesproken wordt van een dagdeel betekent dit 3 tot 3,5 uur begeleiding incl. pauzes. Waar gesproken wordt over een dag of twee aaneengesloten dagdelen betekent dit 6 tot 7 uren begeleiding incl. pauzes. Er is geen zelfstudie vereist en lesmaterialen zijn inbegrepen, tenzij anders vermeld. 
  • Ingeval er sprake is van restitutie, hanteert sSprong een terugbetalingstermijn van 14 dagen. 

  *Mogelijk kunnen wij deze training BTW-vrij voor u uitvoeren.
Partners