Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Prestatieverbetering

“Integrale TOP-aanpak” 

Bij sSprong is de gewenste prestatieverbetering leidend. De in te zetten acties, instrumenten en interventies dienen direct ondersteunend te zijn aan de verbetering van de prestaties. Niet voor niets is onze missie:
Beter presteren, met meer plezier!


 • Aanpak
  Team – Ontwikkeling – Prestatie (TOP)-aanpak
   
  De TOP-aanpak benadert het succes van de school vanuit de doelmatigheid van de teams. Teams zorgen voor verbinding tussen de professionals en zijn randvoorwaardelijk voor de (leer)prestaties van de school. Immers, het team:
  • is cruciaal voor de kwaliteit;
  • heeft invloed op het leerklimaat; 
  • stimuleert effectiviteit leren en ontwikkelen;
  • is randvoorwaarde voor bevlogen cultuur;
  • creëert een omgeving voor leerprestaties;
  • vormt hoeksteen van de onderwijsorganisatie;
  • realiseert een excellente leeromgeving.

  Een excellent functionerend team zal deze prestaties leveren mits er een gedragen ambitie is gericht op ontwikkeling en groei van alle betrokkenen. 
  Kenmerkend voor de TOP-aanpak: 
  • Praktijk (primaire proces) staat centraal
  • Directe toepasbaarheid inzichten en vaardigheden
  • Resultaatgericht
  • Deskundige gecertificeerde adviseurs/trainers
  • Wetenschappelijk onderbouwd
  • Digitale leeromgeving
  • Vast begeleidingsteam
  • Modulaire opbouw
   
  Hieronder een schematische weergave van een mogelijk begeleidingstraject. 

 • Inhoud
  Module 1 | Koers vaststellen
  4 dagdelen (indicatief)

  Tijdens module 1 worden de bestaande missie, visie en doelen van de teams onder de loep genomen. Beoordeeld wordt of deze nog steeds helder zijn en relevant zijn. Vaak zullen de missie, visie en de doelen van het team een afgeleide zijn van een overkoepelende missie, visie en strategie. In alle gevallen dient het team zich bewust te zijn van de richting en de waarden die hieraan ten grondslag liggen. Een missie zegt iets over het bestaansrecht van het team. Een visie geeft de manier aan waarop het team (als onderdeel van een school) de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen wil bevorderen. De geformuleerde doelen geven invulling aan de ambitie en resultaatgebieden die het team wil realiseren. Deze drie componenten moeten in onderling verband beschouwd worden. Tijdens module 1 zullen de teamleden deze drie componenten invullen. Hierdoor ontstaat een krachtig fundament onder de teamsamenwerking.

  Module 2 | Team
  4 dagdelen (indicatief)
   
  Tijdens module 2 staat het team centraal. Wie maken onderdeel uit van het team? Hebben alle teamleden hetzelfde beeld bij de doelen, visie en missie alsmede hun eigen bijdrage hieraan? Zijn de rollen helder en is er sprake van een onderlinge verhouding die als veilig, verbindend en respectvol wordt ervaren? Wat zijn de te maken afspraken en verantwoordelijkheden en hoe gaan we elkaar hierop aanspreken? Persoonlijk leiderschap wordt hierin aangemoedigd en de visie op gedeeld leiderschap wordt gevolgd. Kortom, de randvoorwaarden voor een team dat doelmatig samenwerkt worden ingevuld. Inzichten en vaardigheden die hiervoor relevant zijn, worden versterkt.

  Module 3 | Presteren
  4 dagdelen (indicatief)
   
  Tijdens module 3 staat het presteren centraal. De randvoorwaarden voor de prestatiekracht van het team worden behandeld en de verbinding hiervan met de (leer)prestaties van de leerlingen alsmede de relatie met de overige (in- en externe) ‘klanten’. De effectiviteit en efficiency van het team worden beoordeeld en op een cyclische wijze worden verbeteracties geformuleerd die in lijn liggen met de ontwikkelingsdoelstellingen van het team. Het primaire proces wordt kritisch beschouwd op o.a. de inzet en effectiviteit van de middelen (w.o. het leerlingbegeleidingssysteem) en de bijdragen van de teamleden hieraan worden geëvalueerd. Aspecten die de prestatiekracht belemmeren worden beoordeeld en er worden besluiten genomen over de wijze waarop met deze aspecten wordt omgegaan. Op deze manier geeft het team op een praktijkgerichte wijze invulling aan continue verbeteracties die in het proces worden geborgd.  Module 4 | Ontwikkelen
  4 dagdelen (indicatief)
   
  Tijdens module 4 staat het ontwikkelen centraal. Het team heeft een gedragen visie op ontwikkelen geformuleerd. Deze betreft zowel de visie op onderwijs alsmede hoe het team in het licht van deze visie op onderwijs de ontwikkeling van het eigen team ziet. Aandacht wordt besteed aan de psychologische drijfveren van de teamleden in relatie tot de geformuleerde uitdagingen. In dit kader komen de randvoorwaarden aan de orde die relevant zijn om gezamenlijk een bevlogen leerklimaat te realiseren. De prestatiegerichtheid zal sterk bevorderd worden door de mate waarin bevlogen teamleden een klimaat van bevlogenheid weten te creëren. Aspecten als werkgeluk, werkplezier en werkdruk komen in dit kader aan de orde via de wetenschappelijk onderbouwde teamcraftingaanpak.    Module 5 | Integraal plan
  4 dagdelen (indicatief)
   
  Tijdens module 5 staat het gezamenlijk opstellen van het integraal plan centraal. Het managementteam heeft de bouwstenen van het plan vastgesteld en stemt ter afsluiting van het proces af of de verschillende bouwstenen in hun onderlinge samenhang een logisch geheel vormen. Daar waar mogelijk verbeterpunten te benoemen zijn worden deze alsnog doorgevoerd. De wijze waarop deze check wordt uitgevoerd, wordt tevens de wijze waarop het team op periodieke basis de ontwikkelingen binnen de school gaat volgen. Deze verbetercyclus wordt geborgd in de processen. De resultaten en verbeteracties zijn voor alle betrokkenen inzichtelijk.
 • Praktische informatie
  Duur:           Indicatieve doorlooptijd van 200 dagen
  Uitvoering:           Op locatie van de (onderwijs)organisatie
  Niveau:           Hbo-niveau
  Prijs:           € 135,- per uur (exclusief BTW*)

  Overig: 
  • De begeleidingstrajecten zijn voor iedereen toegankelijk; dat wil zeggen dat er geen specifieke opleidingseisen worden gesteld. 
  • Waar gesproken wordt van een dagdeel betekent dit 3 tot 3,5 uur begeleiding incl. pauzes. Waar gesproken wordt over een dag of twee aaneengesloten dagdelen betekent dit 6 tot 7 uren begeleiding incl. pauzes. Er is geen zelfstudie vereist en lesmaterialen zijn inbegrepen, tenzij anders vermeld. 
  • Ingeval er sprake is van restitutie, hanteert sSprong een terugbetalingstermijn van 14 dagen. 

  *Mogelijk kunnen wij deze training BTW-vrij voor u uitvoeren.
Partners