Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Maatregel 2: Maak werk van je inzetbaarheid

Doel van deze maatregel is het verhogen van het werkvermogen en de belastbaarheid en het verbeteren van het loopbaanperspectief van werknemers in het voortgezet onderwijs (in alle leeftijdscategorieën) en daarmee het verkleinen van het uitvalrisico en het verhogen van de duurzame inzetbaarheid. Deze maatregel bestaat uit een tweetal deelmaatregelen.

Maatregel 2a: Loopbaanscan

Met behulp van de loopbaanscan worden potenties en/of blokkades in het werkvermogen van een werknemer achterhaald. De scans kunnen gericht worden ingezet (bijvoorbeeld op het gebied van motivatie, vitaliteit, competenties, werkdruk, loopbaan, vertrek). In gesprekken met een coach en met de leidinggevende en met inzet van diagnostische tools wordt gekomen tot een individuele aanpak, bijvoorbeeld in de vorm van een persoonlijk advies, ontwikkelplan of loopbaantraject.

Er worden twee typen loopbaanscan onderscheiden:
 • Een traject van een medewerker waarin sprake is van éen consulterend gesprek met een externe coach
 • Een traject van een medewerker waarin sprake is van twee consulterende gesprekken met een externe coach (een van beide gesprekken kan een intakegesprek betreffen, maar het kunnen ook twee vervolggesprekken zijn op de inzet van een diagnostische tool)

In beide typen kan er sprake zijn van inzet van een of meerdere diagnostische tools. Elke loopbaanscan wordt afgesloten met een schriftelijke neerslag van de resultaten en een gericht advies of plan van aanpak voor de betreffende werknemer.

Vergoeding
Per aanvraag maatregel 2a wordt 50% van de volgende maximaal subsidiabele kosten ter beschikking gesteld:
 • Variant met één consulterend gesprek: € 410,-
 • Variant met twee consulterende gesprekken: € 575,-

Doelgroep
Alle werknemers van een school waarvoor de werkgever dit zinvol acht. 

Maatregel 2b: Vervolginterventie

Een interventie in het kader van maatregel 2b wordt altijd voorafgegaan door inzet van maatregel 2a (loopbaanscan). Het resultaat van deze loopbaanscan is voor betreffende deelnemer aanleiding voor een verdiepende interventie. Zowel de loopbaanscans als de interventies zijn bedoeld om het werkvermogen en/of de belastbaarheid van werknemers te vergroten. Ze zijn altijd gericht op de persoonlijke versterking van vitaliteit, loopbaan, mobiliteit en/of vertrek.

De verdiepende interventies kunnen een veelheid aan activiteiten betreffen. Ze passen in een of meer van de volgende categorieën:
 • Loopbaantraject, bijvoorbeeld: verdiepend assessment, talentenonderzoek, vertrekscan, arbeidsmarktoriëntatie
 • (Re)integratie activiteit, bijvoorbeeld: therapeutisch traject, training omgaan met beperkingen
 • Scholing of workshops (uitgesloten formele inhoudelijk-vakmatige opleiding), bijvoorbeeld: coachopleiding, feedback-training, intervisietraject, kwaliteit van leidinggeven
 • Coaching op persoonlijke- of functioneringsvragen, bijvoorbeeld: omgaan met de levensfase, assertiviteit, persoonlijk leiderschap
 • Versterking balans werk/privé, bijvoorbeeld: stressmanagement, timemanagement

Ingediende aanvragen worden individueel getoetst aan de in deze beschrijving opgenomen specificaties. Honorering van een aanvraag vergt expliciete inhoudelijke instemming van Voion. Minimum aantal deelnemers aan deze maatregel is 5 per aanvraag.

Vergoeding
Per aanvraag maatregel 2b wordt 50% van de volgende maximaal subsidiabele kosten ter beschikking gesteld:
 • Maximaal € 1.500,- per 6-daags opleidingstraject of training per deelnemer (maximaal € 250,- per dag)
 • Maximaal € 1.500 per 12 uur coachingstraject per deelnemer (maximaal € 125,- per uur)
 • Maximaal € 750,- per verdiepend assessment van meer dan 2 gesprekken per deelnemer (maximaal € 410,- voor een verdiepend assessment met 1 gesprek en maximaal € 575,- voor 2 gesprekken)

Doelgroep
Alle werknemers van een school waarvoor de werkgever dit zinvol acht. 

Meer informatie

Meer informatie of heeft u vragen? Vul onderstaand formulier in. U ontvangt onze reactie binnen 2 werkdagen.
Naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Opmerking:

Partners