Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Trots! Op onze publicatie:
Dilemma's in het Onderwijs
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt

Fusietraject - praktijkvoorbeeld

sSprong heeft een brede ervaring in het begeleiden van fusies tussen scholen in het primair onderwijs. Hier volgt een beschrijving van een praktijkcase inzake een fusie tussen meerdere scholen die onlangs met succes is afgerond.

Uitgangssituatie
sSprong werd gevraagd een fusietraject tussen 4 scholen te begeleiden. Deze scholen vielen alle onder dezelfde stichting en de noodzaak van de fusie was gelegen in de omstandigheden dat er sprake was van een sterke krimp bij twee van de vier scholen en dat de gebouwen waarin de scholen gevestigd dusdanig verouderd waren dat deze vernieuwd dienden te worden. We hebben als sSprong met meerdere fusies te maken gehad die vanuit deze uitgangssituatie het proces van een fusie zijn aangegaan.
 
Voorbereiding
Alvorens te starten met het fusieproces vonden er inventariserende gesprekken plaats met het bestuur, de directeuren van de scholen en de voorzitters van de MR’s. Tijdens de inventarisatie stond het nut en de noodzaak van de mogelijke fusie centraal. 

Op basis van deze gesprekken werd een plan van aanpak opgesteld waarin m.n. aandacht besteed werd aan:

Resultaatgebieden:
 • Noodzaak beoogde fusie
 • Beoogde doelen beoogde fusie 

Formele stappen fusieproces:
 • Intentiebesluiten
 • Onderzoeksfase
 • Fusie-effectrapportage (FER)
 • Voorgenomen besluit
 • Instemming door MR’s
 • Definitief besluit
 • Aanmelden BRIN-nummer gefuseerde school 

Communicatie met ouders en verzorgers:
 • Informeren over intentiebesluit
 • Communicatie over de voortgang
 • Communicatie over de consequenties van de fusie
 • Voorleggen voorgenomen besluit 

Kwaliteit van het onderwijs:
 • Missie gefuseerde school
 • Visie op het onderwijs als gefuseerde school
 • Randvoorwaarden leerprestaties
 • Waarborgen onderwijskwaliteit 

Personeel en organisatie:
 • Betrekken medewerkers bij het fusieproces
 • Inrichten organisatie
 • Benoemen doelen, verantwoordelijkheden en werkafspraken
 • Invullen randvoorwaarden bevlogen leer- en werkklimaat
 
Uitvoer
sSprong begeleidde op al deze onderdelen – op integrale wijze - het fusieproces. Eén projectleider, ondersteund door een team vanuit sSprong, was het centrale aanspreekpunt gedurende het fusieproces.
 
Als procesbegeleider droeg sSprong zorg voor de communicatie met en tussen het bestuur, de directeuren van de scholen en de MR’s. Op deze wijze ervoeren alle betrokkenen dat ze op een transparante en zorgvuldige wijze betrokken werden bij een voor hen cruciaal proces. 
 
Het feit dat sSprong als onafhankelijke en neutrale partij dit proces ondersteunde droeg bij aan het creëren van draagvlak en de voortgang van het proces. Immers, niet alleen werd op deze wijze voldaan aan de formele (juridische) eisen die aan een fusieproces gesteld zijn, er werd tevens aandacht besteed aan de sociaal-emotionele aspecten die onmiskenbaar een rol spelen bij dit proces. 
 
Omdat gedurende het proces nadrukkelijk aandacht was voor de communicatie richting de ouders, verzorgers en de medewerkers volgde de uiteindelijke fusie op een logische wijze uit het samen doorlopen stappenplan.
 
Resultaat
De betrachte zorgvuldigheid stond garant voor een voorspoedig fusieproces dat resulteerde in een gedragen fusie-effectrapportage en een, met instemming van de MR’s, door het bestuur genomen besluit tot fusie.
 
Door deze wijze van begeleiding en ondersteuning beschikte de fusieschool over een kader en een plan van aanpak welke de nieuwe organisatie in staat stelde onverkort en duurzaam invulling te geven aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor de kinderen. 

Meer informatie

Meer informatie ontvangen of heeft u vragen? Vul onderstaand formulier in.
Naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Opmerking:


Partners
Training & Coaching Den Bosch Training & Coaching Waalwijk Training & Coaching Noord-Brabant Training & Coaching Tilburg