Nog op zoek naar invulling voor
uw studiedagen? Bekijk ons aanbod
Ondersteuning nodig bij fusietrajecten?
Laat ons meedenken!
Een missie- en visietraject
met bevlogenheid als vertrekpunt
Van Nationaal Programma Onderwijs
naar eigen School Programma
Trots! Op onze publicatie:
Impact in het Onderwijs

Teamcoaching

"Geef leiding vanuit je bevlogenheid!"
 
Van nature is de passie voor leren en ontwikkelen in het onderwijs al groot. Een passie die maakt dat leerkrachten en andere betrokken medewerkers het maximale uit zichzelf en daarmee ook uit hun leerlingen halen. Een mooi, uiterst zinvol maar ook intensief vak. Een vak dat hoge eisen stelt aan de medewerkers. Ze moeten continu scherp zijn en goed in hun vel zitten. Een goede balans tussen de uitdagingen en taakeisen enerzijds en het plezier en de energie die het werk oplevert anderzijds, is noodzakelijk. Niet elke medewerker is bevlogen maar iedereen kan dit wel worden. Het gaat om het vinden en behouden van de balans tussen taakeisen en energiebronnen. 

 

 • Aanpak
  Elk team staat voor uitdagingen. Door een ‘op maat’ gemaakte teamcoaching te doorlopen wordt recht gedaan aan het specifieke ontwikkelingsniveau van het (management)team en wordt door persoonlijke aandacht en persoonlijke afstemming een groter rendement gerealiseerd. U krijgt handvatten om de krachten en talenten in uw team in kaart te brengen. U leert om hen deze zelf te laten afzetten tegen de taakeisen van hun functie. U leert om de beschikbare en te creëren energiebronnen binnen uw team in kaart te brengen en uw teamleden concrete doelen te laten benoemen waar ze aan gaan werken.   
  U gaat als team onder begeleiding van een coach zelf aan de slag te gaan met het in kaart brengen van de eigen en team sterktes, voorkeuren, drijfveren en passies. De volgende onderdelen komen hierbij aan de orde:
  • Schoolcultuur versus behoeften van de professionals; wat geeft werkplezier?
  • Functieprofiel versus competenties en talenten; wat zijn de ambities?
  • De eisen die het werk stelt versus beperkingen; wat geeft energie, wat kost energie?
  • Welke stappen zijn nodig om (weer) bevlogen aan het werk te gaan?
 • Inhoud en planning
  De teamcoaching omvat één training en vijf vervolgsessies in een tijdsbestek van ongeveer 6 maanden/24 weken. De begeleiding vindt plaats op een vooraf afgesproken locatie. De psychologische drijfveren staan centraal en de teamleden hebben zelf de regie in de teamcoaching.  Bij de zelfanalyse worden (gevalideerde) digitale vragenlijsten ingezet. Schematisch ziet het tijdpad er als volgt uit:  Workshop | Leidinggeven aan bevlogenheid (2 dagdelen)
  De volgende onderdelen worden o.a. in de training behandeld:
  • Wetenschappelijk kader bevlogenheid
  • Randvoorwaarden duurzame bevlogenheid
  • Uw energiebronnen en bevlogenheid
  • Balans krijgen in taakeisen en bevlogenheid
  • Leidinggeven aan bevlogenheid
  • Invloed uitoefenen op eigen en andermans bevlogenheid
  • Invloed uitoefenen op bevlogenheid omgeving
  • Praktische oefeningen ter bevordering bevlogenheid
  • Persoonlijk/teamactieplan


  Sessie 1 | Doelstellende teamsessie
  In aansluiting op de training en de geformuleerde actieplannen stemmen wij het teamtraject af op uw vraag, ontwikkeling en specifieke werkcontext. Met andere woorden: u bepaalt samen met uw coach de kaders van het teamtraject.
   
  U gaat aan de slag om inzicht te krijgen in:
  • De huidige taken en tijdbesteding
  • Uw persoonlijke sterktes, drijfveren en belemmeringen
  • Uw invloed op de bevlogenheid van uw medewerkers
  • De ‘fit’ tussen taken, sterktes en drijfveren
   
  In samenspraak met de coach formuleert u een plan voor betekenisvolle aanpassingen in uw aansturing. De coach ondersteunt u in de doelen die u (als team en persoonlijk) heeft gesteld en stimuleert u om krachtige keuzes te maken die recht doen aan u als leidinggevende. 
   
  Sessie 2-4 | Teamsessies gericht op de praktijkervaring en het aanscherpen/bijstellen van het persoonlijk actieplan
  U heeft een vertrouwensband met uw coach waardoor u de eerste geslaagde acties en ervaren obstakels in vertrouwen kunt bespreken. Wat is er aan de hand, waarom lukt het niet, wat zijn uw prioriteiten, waar gaat het goed? Deze praktijksessies zijn mede bedoeld om uw persoonlijke acties aan te scherpen, de basis te verstevigen en de effectiviteit van uw acties te verhogen.
   
  Sessie 5 | Afrondende teamsessie
  Samen met uw coach maakt u de balans op ten aanzien van de mate waarin de zelfgeïnitieerde aanpassingen in de afgelopen weken succesvol zijn doorlopen. De effecten van de aanpassingen op uw bevlogenheid en die van uw medewerkers, inzet en prestatie worden besproken. Dit gesprek stelt u ook in de gelegenheid om expliciet te maken tegen welke organisatorische of persoonlijke grenzen u nog aanloopt. Verder vindt een aanzet tot borging van de veranderingen in de toekomst plaats. U ontvangt een managementrapportage. 
 • Resultaat
  De praktijk wijst uit dat deze teamcoachingsaanpak daadwerkelijk bijdraagt aan het versterken van de samenwerking, het bewustwordingsproces naar regie in eigen handelen en het behouden van de inzet en bevlogenheid van uw medewerkers.
   
  Bij wat deze teamcoaching oplevert, kunt u denken aan:
  • Bewustwording van effecten van gedrag en communicatie als leidinggevende
  • Meer plezier en succes halen uit het werk
  • Richting geven aan je eigen werk en persoonlijke ontwikkeling
  • Ambities met meer energie waarmaken
  • Talenten van en binnen het team optimaal inzetten
  • Denk- en gedragspatronen die belemmeren doorbreken
  • Succesvol samenwerken
  • Betekenisvol en productief aan het werk kunnen en willen zijn
 • Praktische informatie
  Duur:           1 training (1 dag/2 dagdelen)
  5 teamsessies van 2 uren (inclusief intake en evaluatie) in een tijdsbestek van zes maanden
  Uitvoering:           Op een nader te bepalen locatie
  Niveau:           Hbo-niveau
  Prijs:           € 6.750,- per team (exclusief BTW*)

  Overig: 
  • De begeleidingstrajecten zijn voor iedereen toegankelijk; dat wil zeggen dat er geen specifieke opleidingseisen worden gesteld. 
  • Waar gesproken wordt van een dagdeel betekent dit 3 tot 3,5 uur begeleiding incl. pauzes. Waar gesproken wordt over een dag of twee aaneengesloten dagdelen betekent dit 6 tot 7 uren begeleiding incl. pauzes. Er is geen zelfstudie vereist en lesmaterialen zijn inbegrepen, tenzij anders vermeld. 
  • Ingeval er sprake is van restitutie, hanteert sSprong een terugbetalingstermijn van 14 dagen. 

  *Mogelijk kunnen wij deze training BTW-vrij voor u uitvoeren.
 • Praktijkcasus
  De heer Karel Somers (Nuenens College) schetst het proces van de teamcoaching persoonlijk leiderschap vanuit zijn functie als locatiedirecteur.

Partners